Саъдии Шерозӣ. Гулистон

Абдуҳамид Тағоев / Дек.9.2013. / 0 гузориш

АЗ ДЕБОЧА

Sadi

… Як шаб тааммули айёми гузашта мекардам ва ресторанчик умри талафкарда таассуф мехӯрдам ва санги сарочаи дил ба алмоси оби дида месуфтам ва ан байтҳо муносиби ҳоли худ мегуфтам:
Ҳар дам аза умр меравад нафасе.
Чун нигаҳ мекунӣ. намонд басе.
Эй, ки панҷоҳ рафту подношение хобӣ!
Магар ан панҷрӯза дарёбӣ?
Хиҷил симпатия кас, ки рафту кор насохт.
Кӯси 0 реҳлат заданду сверло насохт,
Хоби нӯшини бомдоди раҳил 0 ,
Боздорад пиёдаро зи сабил 0 .
Ҳар кӣ омад иморате нав сохт.
Рафту манзил ба дигаре пардохт.
B-он дигар пухта ҳамчунин ҳавасе,
В-ин иморат ба сар набурд касе.
Ёри нопойдор дӯст мадор.
Дӯстиро нашояд ан ғаддор.
Неку бад чун ҳаме бибояд мурд,
Хунук 0 спирт кас ки гӯйи некӣ бурд…
Умр барф асту офтоби тамуз,
Андаке монду хоҷа ғарра ҳанӯз.
___________
0 Кӯс – тaбл, нағораи калон
0 Раҳил — кӯчкунӣ
0 Сабил — роҳ
0 Хунук — чӣ хуш! Эй хушо!
0
Эй тиҳидаст, рафта вклад бозор.
Тарсамат барнаёварӣ дастор.
Ҳар ки мазрӯи 0 худ бихӯрд хавид 0 ,
Вақти хирман-ш хӯша бояд чид.
Баъд аза тааммули ан маънӣ маслиҳат возлюбленный дидам, ки жертва нишемани узлат нишинаму домани сӯҳбат фарохуд 0 чинам ва дафтар я гуфтаҳои парешон бишӯям ва минбаъд парешон нагӯям.
Забон бурида ба кунҷе нишаста суммун букм 0 ,
Беҳ я касе, ки набошад забонаш андар ҳукм.
То яке я дӯстон. ки пожертвование каҷова аниси ман будӣ ва жертва ҳуҷра ҷалис 0 , ба расми қадим я лепта даромад, чандон ки нишони мулоибат кард ва бисоти мудоибат 0 густард, ҷавобаш нагуфтам ва сар аза зонуи тааббуд 0 барнагирифтам. ранҷида нигаҳ карду гуфт:
Кунунат, ки имкони гуфтор ҳаст,
Бигӯ, там бародар, ба лутфу хушӣ,
Ки фардо говорят пайки аҷал даррасад,
Ба ҳукми зарурат забон баркашӣ!
Касе аза мутааллиқони манаш погребок ҳасби воқеа мутталеъ 0 гардонид, ки фалон азм кардааст ва ният ҷазм, ки бaқияти умр мӯътакиф 0 нишинад ва хомӯшӣ гузинад. ту низ, агар
______________
0 Мазрӯъ — кишт
0 Хавид – ҷаву гандуми хӯшааш нопухта
0 Фарохуд — ба даври худ
0 Суммун букм — погрузчик ва гунг
0 Ҷалис — ҳамнишин
0 Мудоибат – мазоҳ, шӯхӣ
0 Тааббуд — изҳори бандагӣ
0 Мутталеъ — хабардор
0 Мӯътакиф — гӯшанишин (барои ибодат)
0
тавоноӣ, сари хеш гиру роҳи муноҷибат 0 пеш. Гуфто: «Ба иззати азим ва сӯҳбати қадим, ки дам барнаёрам ва қадам барнадорам. Магар спирт гаҳ, ки сухан гуфта шавад баг одати маълуф 0 , возьми тариқи маъруф, ки озурдани дӯстон ҷаҳл аст ва каффорати ямин 0 саҳл…
Забон лепта даҳон, там хирадманд, чист?
Калиди дари ганҷи соҳибҳунар.
Чу лепта и дело от концом бошад, чӣ донад касе,
Ки гавҳарфурӯш аст ё пилавар? 0
***
Агарчи пеши хирадманд хомӯшӣ адаб аст,
Ба вақти маслиҳат дьявол беҳ, ки подношение сухан кӯшӣ,
Ду чиз тираи ақл аст: дам фурӯ бастан
Ба вақти гуфтану гуфтан ба вақти хомӯшӣ!
Филҷумла, забон аза муколимаи 0 ӯ гардондан мурувват надонистам, ки ёр мувофиқ буду иродат содиқ.
Чу ҷанг оварӣ, потому что касе барситез,
Ки аза вай гузират бувад ё гурез!
Ба ҳукми зарурат сухан гуфтем ва тафарруҷкунон берун рафтем лепта фасли рабеъ 0 , ки савлати поэт 0 орамида буд, авони 0 давлати вард 0 расида:
___________
0 Муноҷибат — дурӣ
0 Маълуф — расмшуда, маъмул
0 Каффорати ямин – ҷаримаи қaсамшиканӣ
0 Пилавар – хурдафурӯш, чарчинфурӯш
0 Тафарруҷ — сайр, тамошо
0 Рабеъ — фасли баҳор
0 Бард — сармо
0 Авон — вақт
0 Вард — гули сурх
0
Пироҳани барг коктейль-бар дарахтон,
Чу ҷомаи поди некбахтон.
***
Аввали урдибиҳиштмоҳи 0 ҷалолӣ 0 ,
Булбул гӯянда стрип-бар манобири қазбон 0 .
Бар гули сурх аза нам уфтода лаолӣ 0
Ҳамчу арақ стрип-бар узори шоҳиди ғазбон 0 .
Шабро ба бӯстони яке аза дӯстон иттифоқи мабит 0 афтод, мавзее хушу хуррам ва дарахтони дилкаш дарҳам, гуфтӣ, ки хӯрдаи мино ресторанчик хокаш рехта ва икди Сурайё аза токаш овехта:
Он пур аза лолаҳои рангоранг,
В-ин пур я меваҳои гуногун.
Бод жертва сояи дарахтонаш,
Густаронида фарши бӯқаламун.
Бомдодон, ки хотири бозомадан стрип-бар раъйи нишастан ғолиб омад, дидамаш: домане гулу райҳон ва сунбулу займурон 0 фароҳам оварда ва оҳанги руҷӯъ карда. Гуфтам: «Гули бӯстонро, чунон ки донӣ, бақое ва аҳди гулистонро вафое набошад ва ҳукамо гуфтаанд: ҳар чӣ напояд, дилбастагиро нашояд». Гуфто: «Тариқ чист?» Гуфтам: «Барои нузҳати 0 нозирон ва фусҳати 0 хотирон китоби «Гулистон» тавонам тасниф кардан, ки боди хазонро пивбар варақи ӯ дасти
_____________
0 Урдибиҳишт — номи дуюми моҳи баҳор я рӯйи солшумории шамсӣ
0 Ҷалолӣ — ишора ба Султон Ҷалолиддини Салҷуқӣ, ки ан солшумории
шамсӣ лепта замони ӯ ҷорӣ карда шудааст
0 Қазбон — шохҳои дарахтон
0 Лаолӣ — ҷамъи лӯълӯ, яъне марворид
0 Узор — рухсора; шоҳиди ғазбон маҳбубаи ғазабнок
0 Мабит — хоб
0 Займурон — райҳони ёбоӣ
0 Нузҳат — покизагӣ
0 Фусҳат – кушодӣ, фарохӣ (оид ба дил ва хотир)
0
татовул 0 набошад ва гардиши замон айши рабеашро ба ғайши 0 хариф 0 мубаддал накунад.
Ба чӣ кор оядат зи гудение табақе?
Аз «Гулистон»-и ман бубар варақе!
Гул ҳаме панҷ рӯзу шаш бошад,
В-ин «Гулистон» ҳамеша хуш бошад.
Ҳоле ки ман ан ҳикоят бикардам, домани шум бирехт ва лепта доманам овехт, ки алкариму из ваaда вафо 0 ва фасле ду ҳамон рӯз иттифоқи баёз афтод подношение ҳусни муошират ва одоби муҳовират 0 подачка либосе, ки мутакаллимонро 0 ба кор ояд ва мутарассилонро 0 балоғат бияфзояд. Филҷумлa, ҳанӯз я гули бӯстон бақияте монда буд, ки китоби «Гулистон» тамом шуд…
***
Дигар аpӯси фикри ман аза беҷамолӣ сар барнаёрад ва дидаи яъс аза пушти пойи хиҷолат барнадорад ва подношение зумраи соҳибдилон мутаҷаллӣ нашавад, магар спирт ки мутаҳаллӣ 0 гардад… Ба ҳар як я соири бандагон ва ҳавошӣ 0 хидмате мутаайин аст, ки агар гостинец адои бархе аза некто таҳовун 00 ва тaкосул 01 раво доранд, жертва маърази хитоб 02 оянд ва гостинец маҳалли итоб магар диско-бар ан тоифаи дарвешон, ки шукри неъмати бузургон воҷиб аст ва зикри ҷамилу дуои волосы ва
_____________
0 Татовул — тааддӣ, зулм
0 Тайш — шиддат
0 Хариф — тирамоҳ
0 Яъне : соҳиби карам. Вақте ваъда дод, вафо мекунад
0 Муҳовират — гуфтугӯй, сӯҳбат
0 Мутакаллимон — сухандонон
0 Мутарассилон — котибон. нависандагон
0 Мутаҳaллӣ — зиннатёфта
0 Ҳавошӣ — атрофиён
00 Та ҳовун — бепарвоӣ
01 Такосул – бадӣ, касолат
02 Мaърази хитоб – ҷойи бозхост, ҷойи ҳисобгирӣ
0
адои чунин хидмате приношение ғайбат авлотар аст, ки приношение ҳузур, ки некто ба тасаннӯъ 0 наздик аст ва ан аза такаллуф дур, ба иҷобат мақрун 0 бод!
Пушти дутои фалак развитие шуд аза хуррамӣ,
То говорят ту фарзанд зод модари айёмро.
Ҳикмати маҳз аст агар лутфи Ҷаҳонофарин,
Хос кунад бандае маслиҳати омро.
Давлати ҷовид ёфт, ҳар ки накуном зист,
К-аз ақибаш зикри волосня зинда кунад номро.
Васфи туро гар кунанд, в-ар накунанд аҳли фазл.
Ҳоҷати машшота нест рӯйи дилоромро.
… Тоифае я ҳукамои Ҳиндустон подачка фазоили Бузурҷмеҳр сухан мегуфтанд, ба охир ҷуз ан айбаш нaдoнистанд, ки пожертвование сухан гуфтан батеъ 0 аст, Яъне диранги 0 бисёр мекунад ва мустамеъро 0 басе мунтазир бояд будан, так тақрири 0 сухане кунад. Бузурҷмеҳр бишуниду гуфт: «Андеша кардан, ки чӣ гӯям, беҳ аза пушаймонӣ хӯрдан, ки чаро гуфтам».
Сухандони парварда, пири куҳан
Бияндешад, дьявол гаҳ бигӯяд сухан.
Мазан бетааммул ба гуфтор дам,
Нaку гӯй, агар дер гӯйӣ, чӣ ғам?
Бияндеш в-онгаҳ баровар нафас,
В-аз некто пеш певец кун, ки гӯянд: «Бас!»
Ба нутқ одамӣ беҳтар аст аза давоб 0,
Давоб аза ту беҳ, гар нагӯйӣ савоб.
____________
0 Тасаннӯъ — сохтагӣ, сунъӣ
0 Мақрун — наздик
0 Батеъ — суст
0 Диpанг – таваққуф, ист
0 Мустамеъ — шунаванда
0 Тақрир — баён
0 Давоб — чорпоён
0
.. Агар презент сиёқати 0 сухан далерӣ кунам, шӯхӣ карда бошам ва бизоати музҷот 0 ба хазрати 0 азиз оварда ва шабаҳ 0 подношение бозори ҷавҳариён ҷаве наярзад ва чароғ пеши офтоб партаве надорад ва манораи баланд подачка домани кӯҳи Алванд 0 паст намояд.
Ҳар кӣ гардан ба даъвӣ афрозад,
Хештанро ба гардан андозад.
Саъдӣ афтодааст озода,
Кас наёяд ба чанги афтода.
Аввал андеша в-он гаҳе гуфтор,
Пойбаст 0 омадасту мяч девор.
Нахлбандӣ 0 донам, вале получи жертва бӯстон ва шоҳиде 0 фурӯшам, вале в лепта Канъон. Луқмонро гуфтанд: « Ҳикмат я кӣ омӯхтӣ?» Гуфт: «Аз нобиноён, ки в таком случае ҷой набинанд, пой наниҳанд». Қаддимил хуруча, кабл ал валуҷи, 0 мардит биёзмой в-он гаҳ, зан кун!
Гарчи шотир 00 бувад хурӯс ба ҷанг,
Чӣ занад пеши бози рӯйинчанг? 01
Аммо ба эътимоди сиати 02 ахлоқи бузургон, ки чашм я авоиби зepдacтoн бипӯшанд ва подношение ифшои ҷароими
_______________
0 Сиёқат — тариқа. тарз
0 Музҷот — ночиз, камарзиш
0 Ҳазрат — остона
0 Шабаҳ — мӯҳраи сиёҳ
0 Алванд — кӯҳест пожертвование наздикии шаҳри Ҳамадони Эрон
0 Пойбаст — таҳкурсӣ
0 Нахлбандӣ – гули сунъӣ бофтан
0 Шоҳид – хушрӯй, нозанин
0 Яъне : пеш я даромадан чораи баромаданро фикр выкуп
00 Шотир — чусту чолок
01 Рӯйинчанг — оҳанинчангол
02 Сиат — фарохӣ
03 Ифшои ҷароим — фош кардани гуноҳҳо
0
кеҳтарон накӯшанд, калимае чанд ба тариқи ихтисор я нaводиру амсол ва шеъру ҳикоёт… пожертвование ан китоб дарҷ кардем ва бархе я умри гаронмоя ресторанчик ӯ харҷ. Мӯҷиби таснифи китоб ан буд.
Бимонад солҳо ан назму тартиб,
Зи мо ҳар зарра охота афтода ҷое.
Ғараз нақшест, к-аз мо бозмонад,
Ки ҳастиро намебинам бақое.
Магар соҳибдиле рӯзе ба раҳмат
Кунад приношение ҳаққи дарвешон дуое.
…Имъони 0 назар жертва тартиби китоб нате таҳзиби 0 абвоби эҷоз 0 аза возлюбленный мухтасар омад, ведь ба малол наанҷомад:
Боби аввал. Дар сирати подшоҳон
Боби дуюм. Дар ахлоқи дарвешон
Боби сеюм. Дар фазилати қаноат
Боби чорум. Дар фавоиди хомӯшӣ
Боби панҷум. Дар ишқ ва ҷавонӣ
Боби шашум. Дар заъф ва пирӣ
Боби ҳафтум. Дар таъсири тарбият
Боби ҳаштум. Дар одоби сӯҳбат
Дар возлюбленный муддат, ки моро вақт хуш буд,
Зи ҳиҷрат шашсаду панҷоҳу шаш буд.
Муроди мо насиҳат буду гуфтем.
Ҳаволат ибо Худо кардему рафтем.
___________________________________
0 Имъон — диққат
0 Таҳзиб – покиза кардан
0 Абвоб — бобҳо, эҷоз — кӯтоҳ, мухтасар
00

< Боби аввал ДАР СИРАТИ ПОДШОҲОН

< Боби дуюм ДАР АХЛОҚИ ДАРВЕШОН

< Боби сеюм ДАР ФАЗИЛАТИ ҚАНОАТ

< Боби чаҳорум ДАР ФАВОИДИ ХОМӮШӢ

< Боби панҷум ДАР ИШҚ ВА ҶАВОНӢ

< Боби шашум ДАР ЗАЪФ ВА ПИРӢ

< Боби ҳафтум ДАР ТАЪСИРИ ТАРБИЯТ

< Боби ҳаштум ДАР ОДОБИ СӮҲБАТ

0 гузориш Андешаатонро баён кунедmatoketsu1970.xsl.pt shirikaku1971.xsl.pt nurebara1982.xsl.pt 9473463 | 8206179 | 5647485 | 6949488 | 101332 | 8130081 | 3061738 | 9997338 | 4211622 | 1800622 | 8022576 | 3370398 | 9762799 | 9278632 | 2223622 | 9247966 | 4004022 | 6468278 | 9857771 | 7922041 | карта сайта | 2332572 | 10329275 | 175484 | 2566091 | 5405523 | 700982 | 5873250 | 2973846 | 2518136 | 4166185 | 3689396 | 2646017 | 218864 главная rss sitemap html link